Kết Quả Uy Danh Thiên Hạ

Vạn Tướng Trận > Tổng Kết Top > Kết Quả Uy Danh Thiên Hạ

Vạn Tướng Trận xin thông báo kết quả của sự kiện Uy Danh Thiên Hạ.

1.Máy Chủ S1-2

s1

2.Máy Chủ 3-4

s3

3.Máy Chủ 5-6

s5

4.Máy Chủ 7-8

s7

5.Máy Chủ 9-10

s9

6.Máy Chủ 11-12

s11

7.Máy Chủ 13

s13

8.Máy Chủ 14

s14

9.Máy Chủ 15

s15

Vạn Tướng Trận

Tin tức liên quan